Betingelser

Om Alia

Alia ApS leverer hjemmesider, intranet og apps til institutioner, organisationer, virksomheder og privatpersoner.

Vores online services og tjenester er hjemmesider, børneintranet, specialudvikling af apps, samt løsningen sikkeremail.dk

Disse betingelser er gyldige fra den 1. januar 2020 og erstatter alle tidligere versioner.

1. Accept af abonnement og betingelser

1.1. Nærværende købsbetingelser (herefter "Betingelser") tiltrædes ved at afkrydse "Jeg accepterer betingelser og databehandleraftale" på bestillingssiden, og gælder mellem Alia ApS, CVR-nummer 29630062, Storegade 66, 4780 Stege, herefter "Alia" og dig som kunde.

2. Abonnementsbetingelser for Alia

2.1. Hvis du repræsenterer en virksomhed eller organisation, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse betingelser på virksomhedens vegne.

2.2. Alia kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige på vores websites. Brug af vores services efter en ændring af disse betingelser, betragtes som din accept af de ændrede betingelser.

3. Brug af vores online tjenester

3.1. Vi giver dig en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende vores online services. Du indestår for og har det fulde ansvar for dem, som du giver adgang til vores services, eller som bruger dit login.

3.2. Du må ikke overdrage dit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke fra Alia.

4. Pris og betalingsbetingelser

4.1. De til enhver tid gældende priser fremgår af alia.dk eller sikkeremail.dk. Priserne er angivet eksklusiv moms. Vi forbeholder os retten til at ændre sammensætning, indhold og priser på services og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på vores websites.

4.2. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremgår af abonnementsbetingelserne, opkræves abonnementsbeløbet forud for den valgte abonnementsperiode.

4.3. Ved indgåelse af en abonnementsordning giver du os automatisk lov til løbende at trække abonnementsbeløbet på dit kort. Hvis du gør brug af tillægsydelser, f.eks. sms-køb, accepterer du samtidig, at der skal betales for disse tillægsydelser særskilt. Ved trækning på dit kort i forbindelse med abonnementsfornyelse og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til den oplyste e-mail.

5. Fortrydelsesret

5.1. Ved brug af Alia's services er der altid 14 dages fortrydelsesret. Undtaget er dog www.sikkeremail.dk, hvor man kan sende 10 gratis sikre beskeder, før der skal betales abonnement. Det formodes derfor, at kunden har haft mulighed for at prøve produktet.

6. Opsigelse og abonnementsfornyelse

6.1. Opsigelse skal ske senest dagen før, en ny abonnementsperiode påbegyndes.

6.2. Abonnementet fornyes automatisk ved abonnementperiodens udløb, medmindre opsigelse har fundet sted.

6.3. Du kan til enhver tid kontakte support@alia.dk for at opsige dit abonnement. Dit abonnement er opsagt, når du har modtaget en bekræftelse på din opsigelse (bekræftelse sendes typisk indenfor 24 timer).

6.4. Opsiges en service i løbet af en abonnementsperiode, er du fortsat forpligtet at betale for servicen, indtil abonnementet er udløbet. Dine forpligtelser i henhold til denne aftale gælder i hele abonnementsperioden.

6.5. Vi forbeholder os retten til at opsige abonnementet med 3 måneders varsel.

6.6. Såfremt din betaling er udeblevet, for eksempel ved manglende dækning på din konto, forbeholder vi os retten til midlertidigt at lukke din konto, umiddelbart efter manglende betaling er registreret, indtil betaling har fundet sted.

6.7. Såfremt der sker en væsentlig overtrædelse af disse betingelser, kan vi opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning.

7. Underleverandører

7.1. Vi har ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data. Listen over de underleverandører, som vi anvender til databehandling, kan du finde her: alia.dk/underleverandoerer/

8. Kundens data

8.1. Du er som kunde Dataansvarlig, for så vidt angår eventuelle Personoplysninger, som uploades og behandles i vores services. Derudover ejer du som Kunde egne data. Til disse betingelser er der indgået en databehandleraftale, hvortil der henvises, for så vidt angår yderligere betingelser for behandling af Personoplysninger. Personoplysninger, som vi er behandlingsansvarlige for, bliver behandlet i henhold til vores privatlivspolitik.

9. Kundens adgang til egne data

9.1. Du har til enhver tid adgang til dine egne data via vores online brugerflader. Vi opbevarer data, så længe du aktivt bruger vores services.

9.2. Kundedata slettes løbende efterhånden, som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

10. Opdateringer og driftsstabilitet

10.1. Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre vores services. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til vores websites, mens opdateringer foretages. Vi tilstræber højest mulig driftsstabilitet for vores services, men garanterer ikke for denne.

11. Kundens brug af Alia's services

11.1. Du er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af din data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser) til softwaren eller med softwaren eller benytte softwaren til ulovlige eller ondsindede formål.

12. Ansvar

12.1. Alia ApS fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse betingelser eller brug af vores services, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for følgeskader eller andre indirekte tab samt tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

12.2. Alia ApS er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på vores services, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Alia's kontrol.

12.3. Det maksimale erstatningsansvar overfor kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af vores services.

12.4. Brug af vores services, er på egen risiko, og Alia ApS kan derfor ikke stilles til ansvar herfor. Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt, vi kan, men fejl kan ske. Du skal selv kontrollere at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte.

13. Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

13.1. Vi har ophavsretten og ejer andre immaterielle rettigheder til vores services, samt alt materiale på vores websites. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.

13.2. Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til vores services eller andet materiale på vores websites til dig som kunde.

14. Tvister

14.1. Opstår der uenighed mellem kunden og Alia ApS, skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.